Language of document :

Sag anlagt den 12. maj 2006 - Hinderyckx mod Rådet

(Sag F-57/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Jacques Hinderyckx (Bruxelles, Belgien) (ved avocat J.A. Martin)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse B*8 i forfremmelsesåret 2005.

Sagsøgeren forfremmes til lønklasse B*8.

Rådet tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 2 400 EUR i erstatning for samtlige tab.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som indtrådte i Europa-Parlamentets tjeneste den 1. april 1994, blev overflyttet til Rådets Generalsekretariat den 16. juli 2004 som tjenestemand i lønklasse B*7. Sagsøgeren har i stævningen anfægtet ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at forfremme ham til lønklasse B*8 i forfremmelsesåret 2005.

Sagsøgeren har fremført to anbringender, hvoraf det første støttes på hans samlede anciennitet i lønklassen og på den fremragende måde, hvorpå han udfører sine arbejdsopgaver i Europa-Parlamentet.

Sagsøgeren har med det andet anbringende anført, at ansættelsesmyndigheden burde have redegjort for, hvorledes den procedure, der blev anvendt af det rådgivende forfremmelsesudvalg, har taget hensyn til de strukturelle forskelligheder mellem Europa-Parlamentets og Rådets standardbedømmelsesrapporter. Sagsøgeren har desuden anført, at Rådet for at sikre lige muligheder for ansøgere fra forskellige institutioner burde have indført præcise regler, som var i overensstemmelse med vedtægten og gjorde det muligt at sikre ligebehandling ved den sammenlignende bedømmelse af fortjenester. Den omstændighed, at der ikke forelå sådanne regler, har forledt Rådet til at træffe skønsmæssige afgørelser.

____________