Language of document :

12. mail 2006 esitatud hagi - Hinderyckx versus nõukogu

(Kohtuasi F-57/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Jacques Hinderyckx (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat J. A. Martin)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

Tühistada 2005. aasta ametialase edutamise raames tehtud otsus, millega jäeti hageja edutamata palgaastmele B*8;

edutada hageja palgaastmele B*8;

mõista kostjalt hageja kasuks välja kogu tekitatud kahju eest hüvitis summas 2400 eurot;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes oli Euroopa Parlamendi teenistuses alates 1. aprillist 1994, suunati 16. juulil 2004 B*7 palgaastme ametnikuna nõukogu peasekretariaadi teenistusse. Hageja vaidlustab oma hagiavalduses ametisse nimetava asutuse otsuse, millega ta jäeti 2005. aasta ametialase edutamise raames palgaastmele B*8 edutamata.

Hageja esitab kaks väidet, millest esimeses toetub ta oma tööstaažile sellel palgaastmel ja tema suurepärastele töötulemustele Euroopa Parlamendis.

Teises väites leiab hageja, et ametisse nimetav asutus oleks pidanud selgitama, kuidas on edutamise konsultatiivse komisjoni poolt kasutatavas menetluses arvestatud erinevustega Euroopa Parlamendi ja nõukogu hindamisaruannete struktuuris. Lisaks väidab hageja, et selleks, et tagada võrdsed võimalused erinevatest institutsioonidest tulevate kandidaatide vahel, oleks nõukogu pidanud koostama täpsed eeskirjad, mis oleksid personalieeskirjadega kooskõlas ning mis tagaksid teenete võrdleval hindamisel võrdse kohtlemise. Selliste eeskirjade puudumisel pidi nõukogu vastu võtma diskretsiooniotsuse.

____________