Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 12. maijā - Hinderyckx pret Padomi

(lieta F-57/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Jacques Hinderyckx, Brisele, Beļģija (pārstāvis - J. A. Martin, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, kurā nolemts 2005. amatā paaugstināšanas gadā prasītāju nepaaugstināt B*8 pakāpē;

paaugstināt prasītāju B*8 pakāpē;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam summu EUR 2400 apmērā, atlīdzinot viņam visus nodarītos zaudējumus;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, kas 1994. gada 1. aprīlī bija uzsācis darbu Eiropas Parlamentā, kā B*7 pakāpes ierēdnis 2004. gada 16. jūlijā tika pārcelts darbā uz Padomes ģenerālsekretariātu. Savā prasībā viņš apstrīd iecēlājinstitūcijas lēmumu 2005. amatā paaugstināšanas gadā viņu nepaaugstināt B*8 pakāpē.

Prasītājs izvirza divus pamatus, no kuriem pirmais ir balstīts uz to, ka viņš ir ilgi nostrādājis attiecīgajā pakāpē, un uz to, ka viņa darbs Eiropas Parlamentā ir bijis izcils.

Kā otro pamatu prasītājs norāda to, ka iecēlājinstitūcijai bija jāizskaidro, kādā veidā Paaugstināšanas konsultatīvā komisija savā procedūrā bija ņēmusi vērā strukturālās atšķirības Eiropas Parlamenta un Padomes novērtējuma ziņojumos. Turklāt prasītājs apgalvo, ka lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas kandidātiem no dažādām iestādēm, Padomei bija jāpieņem precīzi noteikumi, kas atbilstu Civildienesta noteikumiem un nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, salīdzinoši izvērtējot nopelnus. Tas, ka nepastāv šādi noteikumi, ir novedis pie tā, ka Padome lēmumus pieņem pēc saviem ieskatiem.

____________