Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2006 r. - Hinderyckx przeciwko Radzie

(Sprawa F-57/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jacques Hinderyckx (Bruksela, Belgia) (Przedstawiciel: J. A. Martin, avocat)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji o nieawansowaniu skarżącego do grupy B*8 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2005;

awansowanie skarżącego do grupy B*8;

zasądzenie na rzecz skarżącego od strony pozwanej kwoty 2400 EUR jako naprawienia poniesionych szkód;

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, który rozpoczął służbę w Parlamencie Europejskim w dniu 1 kwietnia 1994 r., przeniesiony został do Sekretariatu Ogólnego Rady w dniu 16 lipca 2004 r. jako urzędnik w grupie B*7. W swej skardze kwestionuje decyzję organu powołującego o nieawansowaniu go do grupy B*8 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2005 r.

Skarżący powołuje dwa zarzuty, z których pierwszy oparty jest na jego stażu pracy w obrębie grupy i wysokiej jakości jego pracy w Parlamencie Europejskim.

W ramach drugiego zarzutu, skarżący podnosi, że organ powołujący powinien był wyjaśnić w jaki sposób komitet konsultacyjny w sprawie awansu (CCP) uwzględnił różnice w strukturze typowego sprawozdania z oceny Parlamentu i Rady. Ponadto skarżący twierdzi, że dla zapewnienia równych szans kandydatów z różnych instytucji, Rada powinna była wyposażyć się w dokładne reguły, zgodne z regulaminem pracowniczym i zapewniające równe traktowanie przy porównawczej ocenie zasług. Wobec braku takich reguł Rada musiała jego zdaniem podejmować decyzje uznaniowe.

____________