Language of document :

Žaloba podaná 12. mája 2006 - Hinderyckx/Rada

(Vec F-57/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Jacques Hinderyckx (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: J. A. Martin, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o nepovýšení žalobcu do platovej triedy B*8 v hodnotenom období 2005,

povýšiť žalobcu do platovej triedy B*8,

zaviazať žalovanú na zaplatenie sumy vo výške 2 400 eur ako náhrady celkovej utrpenej škody,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, ktorého služobný pomer v Európskom parlamente vznikol 1. apríla 1994, bol preložený na Generálny sekretariát Rady 16. júla 2004 ako úradník v platovej triede B*7. Vo svojej žalobe napáda rozhodnutie menovacieho orgánu o nepovýšení do platovej triedy B*8 v hodnotenom období 2005.

Žalobca sa dovoláva dvoch žalobných dôvodov, pričom prvý z nich je založený na spojení počtu odpracovaných rokov v platovej triede a jeho vynikajúcich pracovných výsledkov v Európskom parlamente.

V rámci druhého žalobného dôvodu žalobca tvrdí, že menovací orgán bol povinný vysvetliť, akým spôsobom boli v rámci konania poradného výboru pre povýšenie zohľadnené rozdiely medzi členením hodnotiacich správ v Európskom parlamente a v Rade. Okrem iného žalobca tvrdí, že na účely zabezpečenia rovnosti príležitostí medzi uchádzačmi z rôznych inštitúcií bola Rada povinná ustanoviť presné pravidlá, ktoré sú v súlade so služobným poriadkom a ktoré sú spôsobilé zabezpečiť rovnosť zaobchádzania pri porovnávacom hodnotení zásluh. V prípade neexistencie takýchto pravidiel bola Rada povinná rozhodovať na základe voľnej úvahy.

____________