Language of document :

Talan väckt den 12 maj 2006 - Hinderyckx mot rådet

(mål F-57/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jacques Hinderyckx (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten J.A. Martin)

Svarande: Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet att inte befordra sökanden till lönegrad B*8 under befordringsomgången 2005,

befordra sökanden till lönegrad B*8,

förplikta svaranden att till sökanden utge 2 400 euro i skadestånd,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden trädde i tjänst vid Europaparlamentet den 1 april 1994 och förflyttades till rådets generalsekretariat den 16 juli 2004 i egenskap av tjänsteman i lönegrad B*7. Genom förevarande talan bestrider sökanden tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra honom till lönegrad B*8 under befordringsomgången 2005.

Sökanden anför två grunder till stöd för sin talan. Genom den första grunden åberopar han sin tjänstgöringstid i lönegraden i kombination med sina utmärkta insatser vid Europaparlamentet.

Genom den andra grunden gör sökanden gällande att tillsättningsmyndigheten borde ha förklarat på vilket sätt skillnaderna mellan strukturerna i Europaparlamentets och rådets standardbetygsrapporter har beaktats under det förfarande som rådgivande kommittén för befordring (CCP) tillämpade. Dessutom gör sökanden gällande att för att säkerställa att kandidater från olika institutioner ges samma möjligheter borde rådet ha upprättat precisa regler som är förenliga med tjänsteföreskrifterna och som garanterar att kandidaterna behandlas lika vid den jämförande bedömningen av deras meriter. Eftersom sådana regler saknas har rådet fattat godtyckliga beslut.

____________