Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2006 r. - Mascheroni przeciwko Komisji

(Sprawa F-63/06)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Mascheroni (Vergiate, Włochy) (Przedstawiciele: A. Vianello i G. Orelli, avvocati)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie bezprawności postępowania przełożonego skarżącego;

stwierdzenie krzywdzącego charakteru tego postępowania, a także ustalenie istnienia znacznej szkody poniesionej w rezultacie przez skarżącego;

stwierdzenie, że skarżący ma prawo do wsparcia ze strony Wspólnoty w postępowaniu, jakie zamierza wszcząć przed sądem krajowym w zakresie poniesionej szkody;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swojej skargi skarżący podnosi, że organ powołujący uznał twierdzenia co do postępowania jego przełożonego za nieudowodnione. Organ powołujący naruszył ponadto wiele zasad prawa, takich jak zasady niedyskryminacji, proporcjonalności, braku nadużycia władzy, obiektywności, spójności, słuszności i rozsądku.

____________