Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Aachen (Niemcy) w dniu 11 stycznia 2006 r.- Morgan / Bezirksregierung Köln

(Sprawa C-11/06)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Verwaltungsgericht Aachen (Niemcy).

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Rhiannan Morgan.

Strona pozwana: Bezirksregierung Köln.

Pytania prejudycjalne

Czy odmówienie obywatelowi Państwa Członkowskiego stypendium edukacyjnego na pełen cykl kształcenia w innym Państwie Członkowskim z tym uzasadnieniem, że kształcenie to nie stanowi kontynuacji przynajmniej rocznego uczęszczania do krajowej placówki edukacyjnej w przypadku takim jak w niniejszej sprawie, jest niezgodne ze swobodą przemieszczania się przyznaną obywatelom Unii w art. 17, 18 Traktatu WE?

____________