Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Verwaltungsgericht Aachen 11. januára 2006 - Rhiannon Morgan/Bezirksregierung Köln

(Vec C-11/06)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Aachen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Rhiannon Morgan

Žalovaný: Bezirksregierung Köln

Prejudiciálna otázka

Bráni sloboda pohybu, zaručená občanom Únie článkami 17 a 18 ES, tomu, aby v prípade ako vo veci samej členský štát odmietol priznať svojmu príslušníkovi príspevok na vzdelávanie určený na vzdelávanie, ktoré sa v celom rozsahu uskutoční v inom členskom štáte, z dôvodu, že toto vzdelávanie nie je pokračovaním štúdia trvajúceho aspoň jeden rok vo vzdelávacom zariadení nachádzajúcom sa na vnútroštátnom území?

____________