Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Aachen den 11 januari 2006 - Rhiannon Morgan mot Bezirksregierung Köln

(Mål C-11/06)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Aachen.

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Rhiannon Morgan

Motpart: Bezirksregierung Köln

Tolkningsfrågan

Utgör den fria rörlighet för en unionsmedborgare som garanteras i artiklarna 17 EG och 18 EG hinder för en medlemsstat att i ett fall som det förevarande neka egna medborgare studiebidrag för en fullständig utbildning i en annan medlemsstat med motiveringen att utbildningen inte uppfyller kravet att vara en fortsättning på studier vid en inhemsk läroanstalt som bedrivits under minst ett års tid?

____________