Language of document :

Domstolens dom (Store Afdeling) af 30. maj 2006 - Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union

(Forenede sager C-317/04 og C-318/04) (1)

(Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger - luftfart - afgørelse 2004/496/EF - aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater - registre over flypassagerer, som videregives til Amerikas Forenede Staters told- og grænsekontrolmyndighed - direktiv 95/46/EF - artikel 25 - tredjelande - afgørelse 2004/535/EF - tilstrækkeligt beskyttelsesniveau)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Europa-Parlamentet (ved R. Passos, N. Lorenz, H. Duintjer Tebbens og A. Caiola, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgeren: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) (ved H. Hijmans og V. Perez Asinari, som befuldmægtigede)

Sagsøgt (i sag C-317/04): Rådet for Den Europæiske Union (ved M.C. Giorgi Fort og M. Bishop, som befuldmægtigede)

Sagsøgt (i sag C-318/04): Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved P.J. Kuijper, A. van Solinge, C. Docksey og F. Benyon, som befuldmægtigede)

Intervenienter til støtte for den anden part i sagen (i sag C-317/04): Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved P.J. Kuijper, A. van Solinge og C. Docksey, som befuldmægtigede), Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (ved M. Bethell, C. White og T. Harris, som befuldmægtigede, bistået af barrister T. Ward)

Intervenient til støtte for den anden part i sagen (i sag C-318/04): Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (ved M. Bethell, C. White og T. Harris, som befuldmægtigede, bistået af barrister T. Ward)

Sagens genstand

Annullationssøgsmål: annullation af Rådets afgørelse 2004/496/EF af 17. maj 2004 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om luftfartsselskabers behandling og overførsel af PNR-oplysninger til United States Department of Homeland Security, Bureau of Customs and Border Protection (EUT L 183, s. 83) [sag C-317/04]

Annullationssøgsmål: annullation af Kommissionens beslutning 2004/535/EF af 14. maj 2004 om tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger, der er indeholdt i registre over flypassagerer, og som videregives til Amerikas Forenede Staters told- og grænsekontrolmyndighed (Bureau of Customs and Border Protection) (EUT L 235, s. 11) [sag C-318/04]

Konklusion

Rådets afgørelse 2004/496/EF af 17. maj 2004 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om luftfartsselskabers behandling og overførsel af PNR-oplysninger til United States Department of Homeland Security, Bureau of Customs and Border Protection, og Kommissionens beslutning 2004/535/EF af 14. maj 2004 om tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger, der er indeholdt i registre over flypassagerer, og som videregives til Amerikas Forenede Staters told- og grænsekontrolmyndighed (Bureau of Customs and Border Protection) annulleres.

Virkningerne af beslutning 2004/535 opretholdes indtil den 30. september 2006, dog ikke længere end til datoen for nævnte aftales ophør.

Rådet for Den Europæiske Union betaler omkostningerne i sag C-317/04.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber betaler omkostningerne i sag C-318/04.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bærer sine egne omkostninger i sag C-317/04.

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland samt Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse bærer deres egne omkostninger.

____________

1 - ) EUT C 228 af 11.9.2004.