Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) 30. mai 2006. aasta otsus - Euroopa Parlament versus Euroopa Liidu Nõukogu

(Liidetud kohtuasjad C-317/04 ja 318/04)1

(Üksikisikute kaitse seoses isikuandmete töötlemisega - Lennutransport - Otsus 2004/496/EÜ - Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping - Ameerika Ühendriikide Tolli- ja Piirivalvebüroole edastatavad lennureisijate reisijaregistrid - Direktiiv 95/46/EÜ - Artikkel 25 - Kolmandad riigid - Otsus 2004/535/EÜ - Andmekaitse piisav tase)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Parlament (esindajad: R. Passos, N. Lorenz, H. Duintjer Tebbens ja A. Caiola)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa andmekaitseinspektor (CEPD) (esindajad: H. Hijmans ja V. Perez Asinari)

Kostja (kohtuasjas C-317/04): Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. C. Giorgi Fort ja M. Bishop)

Kostja (kohtuasjas C-318/04): Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: P. J. Kuijper, A. van Solinge, C. Docksey ja F. Benyon)

Kostja toetuseks menetlusse astuja (kohtuasjas C-317/04): Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: P. J. Kuijper, A. van Solinge, C. Docksey); Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindajad: M. Bethell, C. White ja T. Harris, keda abistas barrister T. Ward)

Kostja toetuseks menetlusse astuja (kohtuasjas C-318/04): Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindajad: M. Bethell, C. White ja T. Harris, keda abistas barrister T. Ward)

Kohtuasja ese

Tühistamishagi: nõukogu 17. mai 2004. aasta otsuse 2004/496/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu sõlmimist lennuettevõtjate poolt reisijate isikuandmete töötlemise ja edastamise kohta Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuministeeriumi Tolli- ja Piirivalvebüroole (ELT L 183, 20.5.2004, lk 83), tühistamine. (C-317/04)

Tühistamishagi: komisjoni 14. mai 2004. aasta otsuse 2004/535/EÜ Ameerika Ühendriikide Tolli- ja Piirivalveametile edastatavates reisijaregistrites sisalduvate lennureisijate isikuandmete piisava kaitse kohta (ELT L 235, lk 11) tühistamine. (C-318/04)

Resolutiivosa

Tühistada nõukogu 17. mai 2004. aasta otsus 2004/496/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu sõlmimist lennuettevõtjate poolt reisijate isikuandmete töötlemise ja edastamise kohta Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuministeeriumi Tolli- ja Piirivalvebüroole, ning komisjoni 14. mai 2004. aasta otsus 2004/535/EÜ Ameerika Ühendriikide Tolli- ja Piirivalveametile edastatavates reisijaregistrites sisalduvate lennureisijate isikuandmete piisava kaitse kohta.

Kohaldada otsust 2004/535 jätkuvalt kuni 30. septembrini 2006, kuid otsuse tagajärjed ei tohi jääda kestma pärast kõnealuse lepingu lõppemise kuupäeva.

Mõista kohtuasjas C-317/04 kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

Mõista kohtuasjas C-318/04 kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Jätta kohtuasjas C-318/04 Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukulud tema enda kanda.

Jätta Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning Euroopa andmekaitseinspektori kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 - ELT C 228, 11.9.2004.