Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 30. mája 2006 - Európsky parlament/Rada Európskej únie

(Spojené veci C-317/04 a C-318/04)1

(Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov - Letecká doprava - Rozhodnutie 2004/496/ES - Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými - Záznamy o cestujúcich lietadlom poskytnuté Úradu colnej správy a ochrany hraníc Spojených štátov amerických - Smernica 95/46/ES - Článok 25 - Tretie krajiny - Rozhodnutie 2004/535/ES - Primeraná úroveň ochrany)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Európsky parlament (v zastúpení: R. Passos, N. Lorenz, H. Duintjer Tebbens a A. Caiola, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník konania, ktorý v konaní podporuje žalobcu: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) (v zastúpení: H. Hijmans a V. Perez Asinari, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná (vo veci C-317/04): Rada Európskej únie (v zastúpení: C. Giorgi Fort a M. Bishop, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná (vo veci C-318/04): Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: P. J. Kuijper, A. van Solinge, C. Docksey a F. Benyon, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú (vo veci C-317/04): Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: P. J. Kuijper, A. van Solinge a C. Docksey, splnomocnení zástupcovia), Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: M. Bethell, C. White a T. Harris, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci T. Ward, barrister)

Vedľajší účastník konania, ktorý v konaní podporuje žalovanú (vo veci C-318/04): Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: M. Bethell, C. White a T. Harris, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci T. Ward, barrister)

Predmet veci

Žaloba o neplatnosť: zrušenie rozhodnutia Rady 2004/496/ES zo 17. mája 2004 o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postúpení údajov PNR leteckými dopravcami Úradu pre colnú správu a ochranu hraníc [Úradu colnej správy a ochrany hraníc - neoficiálny preklad] Ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických (Ú. v. EÚ L 183, s. 83)

Výrok rozsudku

Rozhodnutie Rady 2004/496/ES zo 17. mája 2004 o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postúpení údajov PNR leteckými dopravcami Úradu pre colnú správu a ochranu hraníc [Úradu colnej správy a ochrany hraníc - neoficiálny preklad] Ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických a rozhodnutie Komisie 2004/535/ES zo 14. mája 2004 o adekvátnej ochrane osobných údajov uvedených v Zázname podľa mena cestujúceho o cestujúcich lietadlom odoslaných Úradu Spojených štátov na ochranu colného priestoru a hraníc [o primeranej úrovni ochrany osobných údajov uvedených v záznamoch o cestujúcich lietadlom poskytnutých Úradu colnej správy a ochrany hraníc Spojených štátov amerických - neoficiálny preklad] sa zrušujú.

Účinky rozhodnutia 2004/535 trvajú do 30. septembra 2006, ak však zanikne uvedená dohoda, zanikne aj ich trvanie.

Rada Európskej únie je povinná nahradiť trovy konania vo veci C-317/04.

Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť trovy konania vo veci C-318/04.

Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania vo veci C-317/04.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ako aj Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov znášajú svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 228, 11.9.2004.