Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 30 maj 2006 - Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd

(Förenade målen C-317/04 och C-318/04)1

(Skydd för fysiska personer avseende behandling av personuppgifter -Lufttransport - Beslut 2004/496/EG - Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater - Passagerarregister som överförs till Förenta staternas tull- och gränsskyddsmyndighet - Direktiv 95/46/EG - Artikel 25 - Tredjeländer - Beslut 2004/535/EG - Adekvat skyddsnivå)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europaparlamentet (företrätt av R. Passos, N. Lorenz, H. Duintjer Tebbens och A. Caiola, samtliga i egenskap av ombud)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Europeiska datatillsynsmannen (datatillsynsmannen) (företrädd av H. Hijmans och V. Perez Asinari, båda i egenskap av ombud)

Svarande (i mål C-317/04): Europeiska unionens råd (företrätt av M.C. Giorgi Fort och M. Bishop, båda i egenskap av ombud)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden (i mål C-317/04): Europeiska gemenskapernas kommission (företrädd av P.J. Kuijper, A. van Solinge och C. Docksey, samtliga i egenskap av ombud) och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (företrätt av M. Bethell, C. White och T. Harris, samtliga i egenskap av ombud, biträdda av T. Ward, barrister)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden (i mål C-318/04): Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (företrätt av M. Bethell, C. White och T. Harris, samtliga i egenskap av ombud, biträdda av T. Ward, barrister)

Saken

I mål C-317/04: Talan om ogiltigförklaring av rådets beslut 2004/496/EG av den 17 maj 2004 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling och överföring av passageraruppgifter till Bureau of Customs and Border Protection inom Förenta staternas Department of Homeland Security (EUT L 183, s. 83, och rättelse EUT L 255, 2005, s. 168)

I mål C-318/04: Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2004/535/EG av den 14 maj 2004 om adekvat skydd av personuppgifter som finns i Passenger Name Record för flygpassagerare som överförs till Förenta staternas tull- och gränsskyddsmyndighet (EUT L 235, s. 11)

Domslut

Rådets beslut 2004/496/EG av den 17 maj 2004 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling och överföring av passageraruppgifter till Bureau of Customs and Border Protection inom Förenta staternas Department of Homeland Security och kommissionens beslut 2004/535/EG av den 14 maj 2004 om adekvat skydd av personuppgifter som finns i Passenger Name Record för flygpassagerare som överförs till Förenta staternas tull- och gränsskyddsmyndighet ogiltigförklaras.

Verkningarna av beslut 2004/535 skall kvarstå fram till den 30 september 2006, dock längst till dess att avtalet har upphört att gälla.

Europeiska unionens råd skall ersätta rättegångskostnaderna i mål C-317/04.

Europeiska gemenskapernas kommission skall ersätta rättegångskostnaderna i mål C-318/04.

Europeiska gemenskapernas kommission skall bära sin rättegångskostnad i mål C-317/04.

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland samt Europeiska datatillsynsmannen skall bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 228, 11.9.2004.