Language of document :

Žaloba podaná dne 13. března 2006 - Hanot v. Komise

(Věc F-30/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Cécile Hanot (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.- N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

prohlásit, že čl. 5 odst. 2 a článek 12 přílohy XIII služebního řádu jsou protiprávní;

zrušit rozhodnutí jmenující žalobkyni na pracovní místo asistentky v rozsahu, ve kterém určuje její zařazení do třídy B*3 stupně 5 podle čl. 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu;

zrušit rozhodnutí o odebrání všech bodů žalobkyně potřebných k povýšení;

zrušit rozhodnutí o uplatnění multiplikačního koeficientu pro výpočet odměny žalobkyně;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně je úspěšnou kandidátkou vnitřního výběrového řízení o přestupu do vyšší kategorie KOM/PB/04, jehož oznámení bylo zveřejněno před datem vstupu nového služebního řádu v platnost. Po tomto datu byla žalovanou jmenována do vyšší kategorie, avšak při zachování třídy, stupně a multiplikačního koeficientu jako dříve. Naproti tomu její body potřebné k povýšení byly sníženy na nulu.

V rámci své žaloby žalobkyně uplatňuje, že napadená rozhodnutí porušují zákonný rámec stanovený v oznámení o výběrovém řízení, do kterého byla přijata, jakož i články 5, 29 a 31 služebního řádu, zásadu očekávání služebního postupu a zásadu proporcionality.

Žalobkyně dále tvrdí, že uvedená rozhodnutí rovněž porušují zásadu rovného zacházení a zásadu zákazu diskriminace. Jednak kandidáti téhož výběrového řízení nebo výběrového řízení z téže úrovně byli zařazeni do různých úrovní podle toho, jestli k přijetí došlo před nebo po vstupu nového služebního řádu v platnost. Krom toho úředníci, kteří neuspěli ve výběrovém řízení o přechodu do vyšší kategorie byli podle jejího názoru zvýhodněni, jelikož nadále mají k dispozici své body k povýšení, zatímco body k povýšení žalobkyně byly sníženy na nulu.

Konečně podle žalobkyně napadená rozhodnutí porušují zásadu ochrany legitimního očekávání, jelikož mohla očekávat, že bude jmenována do třídy uvedené v oznámení o výběrovém řízení.

____________