Language of document :

Sag anlagt den 13. marts 2006 - Hanot mod Kommissionen

(Sag F-30/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Cécile Hanot (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at artikel 5, stk. 2, og artikel 12 i vedtægtens bilag XIII er ulovlige.

Annullation af afgørelsen om udnævnelse af sagsøgeren til en stilling som assistent, for så vidt som sagsøgerens indplacering herved fastsættes til lønklasse B*3, løntrin 5, i medfør af artikel 5, stk. 2, i vedtægtens bilag XIII.

Annullation af afgørelsen om at slette samtlige de af sagsøgeren optjente points.

Annullation af afgørelsen om anvendelse af en multiplikationsfaktor ved beregningen af sagsøgerens løn.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren bestod den interne udvælgelsesprøve med henblik på overgang til kategori KOM/PB/04, hvis meddelelse blev offentliggjort inden den nye vedtægts ikrafttrædelsestidspunkt. Sagsøgeren blev efter dette tidspunkt af Kommissionen udnævnt til en højere kategori, men med opretholdelse af samme lønklasse, løntrin og multiplikationsfaktor som tidligere. Til gengæld blev sagsøgerens forfremmelsespoints nulstillet.

Sagsøgeren har i stævningen først anført, at de anfægtede afgørelser tilsidesætter den retlige ramme, som er fastsat ved meddelelsen om den udvælgelsesprøve, hun har bestået, samt vedtægtens artikel 5, 29 og 31, princippet om ret til karriere og proportionalitetsprincippet.

Sagsøgeren har dernæst anført, at nævnte afgørelser ligeledes tilsidesætter ligebehandlingsprincippet og princippet om forbud mod forskelsbehandling. Dels bliver indplaceringerne af beståede ansøgere fra samme udvælgelsesprøve eller fra udvælgelsesprøver på samme niveau fastsat på forskellige niveauer alt efter, om ansættelsen finder sted før eller efter ikrafttrædelsen af den nye vedtægt. Dels favoriseres de tjenestemænd, som ikke bestod udvælgelsesprøven med henblik på overgang til kategori, eftersom de fortsat råder over deres forfremmelsespoints, mens sagsøgerens optjente points er blevet nulstillet.

Endelig tilsidesætter de anfægtede afgørelser ifølge sagsøgeren princippet om beskyttelse af den berettigede forventning, for så vidt som hun kunne forvente at blive udnævnt i den lønklasse, der var angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøven.

____________