Language of document :

Kanne 13.3.2006 - Hanot v. komissio

(Asia F-30/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Cécile Hanot (Luxembourg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohta ja 12 artikla on todettava lainvastaisiksi

päätös, jolla kantaja nimitetään avustajan virkaan, on kumottava siltä osin kuin siinä vahvistetaan kantajan palkkaluokaksi B*3 ja palkkatasoksi 5 henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti

päätös, jonka mukaan kaikki kantajan ylennyspisteiden varaston muodostavat pisteet poistetaan, on kumottava

päätös, jonka mukaan kantajan palkkalaskelmaan sovelletaan kerrointa, on kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja on läpäissyt ura-alueelta toiselle siirtymistä koskevan sisäisen kilpailun KOM/PB/01, jota koskeva kilpailuilmoitus julkaistiin ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa. Vastaaja nimitti kantajan tämän voimaantulopäivän jälkeen ylemmälle ura-alueelle siten, että hänen palkkaluokkansa, palkkatasonsa ja korjauskertoimensa pysyivät kuitenkin samoina kuin ennen. Hänen ylennyspisteidensä saldo sen sijaan palautettiin nollaan.

Kanteessaan kantaja väittää ensimmäiseksi, että riidanalaisilla päätöksillä rikotaan oikeudellista kehystä, jonka muodostaa hänen läpäisemänsä kilpailun kilpailuilmoitus, ja henkilöstösääntöjen 5, 29 ja 31 artiklaa, sekä loukataan urakehityksen periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta.

Kantaja väittää seuraavaksi, että mainituilla päätöksillä loukataan myös yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteita. Yhtäältä kantaja väittää, että saman kilpailun tai samantasoisten kilpailuiden läpäisseiden henkilöiden palkkaluokat vahvistetaan eri tavalla sen mukaan, onko palvelukseen ottaminen tapahtunut ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa vai sen jälkeen. Toisaalta kantaja väittää, että virkamiehet, jotka eivät läpäisseet ura-alueelta toiselle siirtymistä koskevaa sisäistä kilpailua, ovat edullisemmassa asemassa, koska he ovat säilyttäneet ylennyspisteensä, kun taas kantajan ylennyspisteiden "varasto" nollattiin.

Lopuksi kantaja katsoo, että riidanalaisilla päätöksillä loukataan luottamuksensuojan periaatetta siltä osin kuin kantaja saattoi odottaa, että hänet nimitettäisiin kilpailuilmoituksessa mainittuun palkkaluokkaan.

____________