Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 13 marca 2006 r. - Hanot przeciwko Komisji

(Sprawa F-30/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Cécile Hanot (Luksemburg, Luksemburg) [Przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uznanie, że art. 5 ust. 2 i art. 12 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego są niezgodne z prawem;

uchylenie decyzji o powołaniu skarżącej na stanowisko asystentki w zakresie, w jakim ustala jej zaszeregowanie do grupy B*3, szczebel 5, na podstawie art. 5 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego;

uchylenie decyzji o uchyleniu wszystkich punktów stanowiących tzw. dorobek punktowy skarżącej;

uchylenie decyzji o zastosowaniu mnożnika celem obliczenia wynagrodzenia skarżącej;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca jest laureatką konkursu wewnętrznego zmiany kategorii COM/PB/04, którego ogłoszenie zostało opublikowane przed datą wejścia w życie nowego regulaminu pracowniczego. Po tej dacie skarżąca została zaszeregowana przez pozwaną do wyższej kategorii, z zachowaniem jednakże wcześniejszego stopnia, szczebla i mnożnika. Natomiast jej punkty promocyjne zostały zredukowane do zera.

W swojej skardze skarżąca podnosi najpierw, że zaskarżone decyzje naruszają ramę prawną, jaką ustanawia ogłoszenie o konkursie, do którego została dopuszczona, jak również art. 5, 29 i 31 regulaminu pracowniczego, zasadę ekspektatywy określonej ścieżki kariery oraz zasadę proporcjonalności.

Skarżąca podnosi następnie, że wspomniane decyzje naruszają również zasadę równości traktowania i niedyskryminacji. Po pierwsze, laureatów tego samego konkursu lub konkursów tego samego poziomu zaszeregowano na różnych poziomach w zależności od tego czy zatrudnienie miało miejsce przed czy po wejściu w życie nowego regulaminu pracowniczego. Po drugie, urzędnicy, którzy nie zdali konkursu zmiany kategorii znaleźli się na uprzywilejowanej pozycji, gdyż w dalszym ciągu dysponują punktami promocyjnymi, podczas gdy tzw. dorobek punktowy skarżącej został zredukowany do zera.

Wreszcie, według skarżącej, zaskarżone decyzje naruszają zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań, gdyż skarżąca mogła była się spodziewać powołania do grupy zaszeregowania wskazanej w ogłoszeniu o konkursie.

____________