Language of document :

Žaloba podaná dne 13. března 2006 - Perez-Minayo Barroso a Pino v. Komise

(Věc F-31/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Isabelle Perez-Minayo Barroso (Brusel, Belgie) a Marco Pino (Brusel, Belgie) [zástupce: S. Orlandi, advokát]

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobců

prohlásit, že články 5 a 12 přílohy XIII služebního řádu jsou protiprávní;

zrušit individuální rozhodnutí jmenující žalobce na pracovní místo administrátora v rozsahu, ve kterém určují jejich zařazení podle čl. 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu;

zrušit individuální rozhodnutí o odebrání všech bodů žalobců potřebných k povýšení nasbíraných v původní kategorii;

zrušit individuální rozhodnutí o uplatnění multiplikačního koeficientu nižšího než 1 pro výpočet odměny žalobců;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci jsou úspěšnými kandidáty vnitřního výběrového řízení o přestupu do vyšší kategorie KOM/PA/04, jehož oznámení bylo zveřejněno před datem vstupu nového služebního řádu v platnost. Po tomto datu byli žalovanou jmenováni do vyšší kategorie, avšak při zachování třídy, stupně a multiplikačního koeficientu jako dříve. Naproti tomu jejich body potřebné k povýšení byly sníženy na nulu.

V rámci své žaloby žalobci uplatňují, že napadená rozhodnutí porušují zákonný rámec stanovený v oznámení o výběrovém řízení, do kterého byli přijati, jakož i články 5, 29 a 31 služebního řádu, zásadu očekávání služebního postupu a zásadu proporcionality.

Žalobci dále tvrdí, že uvedená rozhodnutí rovněž porušují zásadu rovného zacházení a zásadu zákazu diskriminace. Jednak kandidáti téhož výběrového řízení nebo výběrového řízení z téže úrovně byli zařazeni do různých úrovní podle toho, jestli k přijetí došlo před nebo po vstupu nového služebního řádu v platnost. Krom toho žalobci jsou podle svého názoru znevýhodněni oproti úředníkům, kteří byli jmenováni na pracovní místo pomocí nového osvědčovacího postupu, jelikož nadále mají k dispozici body k povýšení, zatímco body k povýšení žalobců byly sníženy na nulu.

Konečně podle žalobců napadená rozhodnutí porušují zásadu ochrany legitimního očekávání, jelikož mohli očekávat, že budou jmenováni do třídy uvedené v oznámení o výběrovém řízení.

____________