Language of document :

13. märtsil 2006 esitatud hagi - Perez-Minayo Barroso ja Pino versus komisjon

(Kohtuasi F-31/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Isabelle Perez-Minayo Barroso (Brüssel, Belgia) ja Marco Pino (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagejate nõuded

tuvastada, et personalieeskirjade XIII lisa artiklid 5 ja 12 on õigusvastased;

tühistada üksikotsused, millega hagejad nimetatakse administraatori ametikohale osas, milles personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõike 2 kohaldamise teel määratakse nende palgaaste;

tühistada üksikotsused, millega kustutati hagejate endisel palgaastmel kogunenud ja hagejate "arvel" olevad punktid;

tühistada üksikotsused, millega hagejate töötasu väljaarvutamiseks kohaldati korrutustegurit, mis oli väiksem kui 1;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad läbisid edukalt sisekonkursi COM/PA/04 ühelt ametikategoorialt teisele üleminekuks, mille väljakuulutamise teade avaldati enne uute personalieeskirjade jõustumise kuupäeva. Kostja nimetas nad pärast seda kuupäeva kõrgema kategooria ametikohale, säilitades samas sama palgaastme, ametijärgu ja korrutusteguri. Seevastu viidi nende edutamispunktid nulli.

Oma hagis toovad hagejad esiteks välja, et vaidlustatud otsused rikuvad õiguslikku raamistikku, mis loodi nii nende poolt saadud konkursiteadaandega kui personalieeskirjade artiklitega 5, 29 ja 31, samuti rikuvad vaidlustatud otsused ametikohal edasijõudmise ootuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid.

Järgmiseks väidavad hagejad, et nimetatud otsused rikuvad ka võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid. Esiteks määratakse sellel konkursil või teistel sama palgaastme konkurssidel edukaks osutunud kandidaadid erinevatele palgaastmetele sõltuvalt sellest, kas töölevõtmine leidis aset enne või pärast uute personalieeskirjade jõustumist. Lisaks olid hagejad halvemas olukorras võrreldes ametnikega, kes nimetati administraatori ametikohale sertifitseerimismenetluse raames, kuna viimased säilitasid oma edutamispunktid, samas kui hagejate "arvel" olevad edutamispunktid viidi nulli.

Lõpuks rikuvad vaidlustatud otsused hagejate väitel õiguspärase ootuse kaitse põhimõtet osas, milles hagejad võivad oodata, et neid nimetatakse konkursiteadaandes märgitud palgaastmele.

____________