Language of document :

Beroep ingesteld op 13 maart 2006 -Perez-Minayo Barroso en Pino tegen Commissie

(Zaak F-31/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekers: Isabelle Perez-Minayo Barroso (Brussel, België) en Marco Pino (Brussel, België) (vertegenwoordiger: S. Orlandi, advocaat)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoekers

Vast te stellen dat de artikelen 5 en 12 van bijlage XIII bij het Statuut onrechtmatig zijn;

Nietig te verklaren de individuele besluiten tot aanstelling van verzoekers als administrateur, voorzover zij daarbij zijn ingedeeld op basis van artikel 5, lid 2, van bijlage XIII bij het Statuut;

Nietig te verklaren de individuele besluiten waarbij de door verzoekers in hun oude categorie verzamelde punten, welke hun "rugzak" vormden, zijn komen te vervallen;

Nietig te verklaren de individuele besluiten tot toepassing van een vermenigvuldigingsfactor kleiner dan 1 ter vaststelling van de bezoldiging van verzoekers;

De Commissie van de Europese Gemeenschappen te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekers zijn geslaagd voor een intern vergelijkend onderzoek voor overgang van categorie COM/PA/04, waarvan de aankondiging is bekendgemaakt vóór de datum van inwerkingtreding van het nieuwe Statuut. Na deze datum zijn zij door verweerster aangesteld in de hogere categorie, echter met behoud van dezelfde rang, salaristrap en vermenigvuldigingsfactor. Hun bevorderingspunten zijn daarentegen op nul gesteld.

In hun beroep betogen verzoekers allereerst dat de bestreden besluiten het wettelijke kader schenden dat wordt gevormd door de aankondiging van het vergelijkend onderzoek tot hetwelk zij zijn toegelaten, alsmede de artikelen 5, 29, en 31 van het Statuut, het recht op ontwikkeling van de loopbaan en het evenredigheidsbeginsel.

Verzoekers betogen voorts dat deze besluiten tevens inbreuk maken op het beginsel van gelijke behandeling en het non-discriminatiebeginsel. In de eerste plaats zijn de geslaagden voor hetzelfde vergelijkende onderzoek of voor vergelijkende onderzoeken van hetzelfde niveau ingedeeld op andere niveaus, al naar gelang zij zijn aangeworven vóór of na de inwerkingtreding van het nieuwe Statuut. In de tweede plaats worden verzoekers benadeeld ten opzichte van ambtenaren die tot administrateur zijn benoemd in het kader van de certificatieprocedure, gelet op het feit dat deze laatsten hun bevorderingspunten behouden terwijl de "rugzak" van verzoekers op nul is gesteld.

Tot slot schenden volgens verzoekers de bestreden besluiten het vertrouwensbeginsel voorzover zij mochten verwachten te worden aangesteld in de in de aankondiging van het vergelijkende onderzoek aangegeven rangen.

____________