Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 13 marca 2006 r. - Perez-Minayo Barroso i Pino przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-31/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Isabelle Perez-Minayo Barroso (Bruksela, Belgia) i Marco Pino (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciel: S. Orlandi, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

orzeczenie, że art. 5 i 12 załącznika XII do regulaminu pracowniczego są bezprawne

uchylenie decyzji indywidualnych powołujących skarżących na stanowisko administratorów w zakresie, w jakim dokonują ich zaszeregowania na podstawie art. 5 ust. 2 załącznika XII do regulaminu pracowniczego

uchylenie decyzji indywidualnych o zniesieniu punktów zgromadzonych przez skarżących w poprzedniej kategorii, a tworzących ich dorobek punktowy

uchylenie decyzji indywidualnych o zastosowaniu mnożnika niższego niż 1 dla celów ustalenia wynagrodzenia skarżących

obciążenie Komisja Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący są laureatami konkursu wewnętrznego dot. zmiany kategorii COM/PA/04, który został ogłoszony przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego. Po tej dacie zostali przez skarżącą powołani do wyższej kategorii, lecz utrzymano ich wcześniejszy stopień, szczebel i mnożnik. Natomiast ich punkty promocyjne zostały zredukowane do zera.

W skardze skarżący podnoszą w pierwszej kolejności, że zaskarżane decyzje wykraczają poza ramy zgodności z prawem zakreślone ogłoszeniem o konkursie, które zaakceptowali, a także naruszają art. 5, 29 i 31 regulaminu pracowniczego, zasadę przewidywalności kariery oraz zasadę proporcjonalności.

Skarżący utrzymują następnie, że wymienione decyzje naruszają również zasadę równego traktowania oraz niedyskryminacji. Po pierwsze, zaszeregowanie laureatów tego samego konkursu lub konkursu o tym samym poziomie zostało dokonane na różnych poziomach w zależności od tego, czy miało miejsce przed czy po wejściu w życie nowego regulaminu pracowniczego. Po drugie, skarżący zostali w swojej opinii potraktowani gorzej niż urzędnicy powołani na stanowisko administratora w ramach procedury certyfikacji, biorąc pod uwagę, że ci ostatni nie zostali pozbawieni ich punktów promocyjnych, podczas gdy dorobek punktowy skarżących został zredukowany do zera.

Wreszcie, zdaniem skarżących, zaskarżone decyzje pomijają zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań, ponieważ mieli oni prawo oczekiwać, że zostaną powołani na stopnie wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

____________