Language of document :

Žaloba podaná 13. marca 2006 - Perez-Minayo Barroso a Pino/Komisia

(Vec F-31/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Isabelle Perez-Minayo Barroso (Brusel, Belgicko) a Marco Pino (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

vyhlásiť články 5 a 12 prílohy XIII služobného poriadku za nezákonné,

zrušiť osobitné rozhodnutia, ktorými boli žalobcovia vymenovaní na miesto referenta, v časti kde stanovujú ich zaradenie podľa článku 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku,

zrušiť osobitné rozhodnutia o zrušení bodov získaných žalobcami v ich pôvodnej triede a tvoriacich ich "súbor bodov pre povýšenie",

zrušiť osobitné rozhodnutia o použití násobiaceho koeficientu nižšieho ako 1 pre účely určenia odmeny žalobcov,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia sú účastníkmi vnútorného výberového konania na zmenu kategórie COM/PA/04, ktorého oznámenie bolo zverejnené pred dňom účinnosti nového služobného poriadku. Po tomto dni boli menovaní žalovanou do vyššej kategórie s tým, že sa im zachovala platová trieda, platový stupeň a násobiaci koeficient ako predtým. Na druhej strane sa im však zrušili ich body pre povýšenie.

Žalobcovia vo svojich žalobách namietajú, že napadnuté rozhodnutia porušujú zákonný rámec tvorený oznámením o výberovom konaní, ktorému boli podriadení ako aj články 5, 29 a 31 služobného poriadku, zásadu kariérneho postupu a zásadu proporcionality.

Žalobcovia sa ďalej domnievajú, že tieto rozhodnutia porušujú aj zásadu rovnosti zaobchádzania a zásadu zákazu diskriminácie. Na jednej strane platové zaradenia účastníkov toho istého výberového konania alebo výberových konaní tej istej úrovne boli stanovené na rôznych úrovniach podľa toho či sa prijímanie do zamestnania konalo pred alebo po nadobudnutí účinnosti nového služobného poriadku. Na druhej strane boli žalobcovia znevýhodnení oproti úradníkom menovaným na miesto administrátora v rámci certifikačného konania vzhľadom na skutočnosť, že títo naďalej disponujú bodmi pre povýšenie, kým "súbor bodov pre povýšenie" žalobcov bol zrušený.

Na záver, napadnuté rozhodnutia podľa žalobcov popierajú zásadu ochrany legitímnej dôvery v rozsahu, keďže mohli očakávať svoje vymenovanie do platových tried uvedených v oznámení o výberovom konaní.

____________