Language of document :

Talan väckt den 13 mars 2006 -Perez-Minayo Barroso och Pino mot kommissionen

(mål F-31/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Isabelle Perez-Minayo Barroso (Bryssel, Belgien) och Marco Pino (Bryssel, Belgien) (ombud: advokat S. Orlandi)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

förklara att artiklarna 5 och 12 i bilaga XIII i tjänsteföreskrifterna är rättsstridiga,

ogiltigförklara de individuella besluten om att utse sökandena som handläggare, i den del sökandenas lönegrad fastställs i enlighet med artikel 5 andra stycket i bilaga XIII i tjänsteföreskrifterna,

ogiltigförklara de individuella besluten att undanröja de poäng som sökandena har erhållit i sina tidigare tjänstekategorier och som utgör deras så kallade "sac-à-dos-poäng",

ogiltigförklara de individuella besluten att tillämpa en multipliceringsfaktor som är mindre än 1 för att fastställa sökandenas löner,

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena har upptagits på förteckningen över godkända sökande i det interna uttagningsprovet för befordran till en annan kategori COM/PA/04, där meddelandet om uttagningsprov publicerades före det att de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft. Efter detta datum placerades de av svaranden i den högre tjänstekategorin, dock med bibehållen lönegrad, löneklass och multipliceringsfaktor. I gengäld återställdes summan av deras befordringspoäng till noll.

I sin talan gör sökandena inledningsvis gällande att den rättsliga ram som meddelandet om det uttagningsprov som sökandena godkänts i utgör, samt artiklarna 5, 29 och 31 i tjänsteföreskrifterna, principen om möjlighet att göra karriär och proportionalitetsprincipen inte beaktas i de ifrågasatta besluten.

Sökandena gör vidare gällande att de ovannämnda besluten likaså åsidosätter principen om likabehandling och icke-diskriminering. Dels har godkända sökande från samma uttagningsprov eller från uttagningsprov i samma nivå placerats i olika löneklasser beroende på om tillsättningen skett före eller efter det att de nya tjänsteföreskrifterna trätt i kraft. Dels har sökandena missgynnats i förhållande till personer som utsetts till handläggare inom ramen för certifieringsförfarandet, med beaktande av att dessa personer behållit sina befordringspoäng, medan sökandenas "sac-à-dos-poäng" undanröjts.

Sökandena gör slutligen gällande att principen om skydd för berättigade förväntningar åsidosätts i de ifrågasatta besluten eftersom det var berättigat för sökandena att förvänta sig att placeras i den lönegrad som angavs i meddelandet om uttagningsprov.

____________