Language of document :

Kanne 17.3.2006 - De la Cruz ym. v. Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

(Asia F-32/06)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: María del Carmen De la Cruz ym. (Galdakao, Espanja) (edustajat: asianajajat G. Vandersanden ja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Vaatimukset

Kantajat vaativat, että virkamiestuomioistuin

Kumoaa 28.4.2005 päivättyyn, 1.5.2005 voimaan tulleen työsopimuksen sisältämän luokittelun, jonka mukaan kantajat kuuluvat ryhmään II; kumoamisen myötä kaikki kantajien laillisesta ja säännönmukaisesta työnteosta johtuvat - eli ryhmään III perustuvat - oikeudet palautetaan 1.5.2005 lukien.

Määrää kantajille suoritettavaksi i) vahingonkorvausta laillisen ja säännönmukaisen palkan muodossa, johon sisältyvät kaikki siitä johtuvat rahalliset etuudet (eläke mukaan lukien). Tältä osin ryhmän II ja ryhmän III välisen kuukausipalkan eron on arvioitu olevan De la Cruzin, Estrataetxen, Gradosin ja Moralin osalta 536,89 euroa ja Sánchezin osalta 474,57 euroa; ii) viivästykorkoa (intérêts de retard) edellä mainituille vahingonkorvauksille 1.5.2005 lukien siihen saakka, kunnes korvaukset on kokonaan maksettu; iii) korvausta kantajien urakehitykselle aiheutuneesta haitasta; iv) korvauksena henkisestä kärsimyksestä kullekin kantajalle 1 euro.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat otettiin palvelukseen Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklan nojalla sopimussuhteisina toimihenkilöinä ja heidät luokiteltiin tehtäväryhmään II. Kantajat väittävät kanteessaan, että koska he suorittavat joitakin tehtävistään selvästi vahingonkorvausvastuullisina ja itsenäisesti, heidät olisi pitänyt luokitella tehtäväryhmään II.

Kantajat väittävät ensimmäisessä kanneperusteessaan, että Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 80 artiklaa, sen liitteessä olevaa 2 artiklaa ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkaamista koskevia yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä on rikottu, hyvän hallinnon periaatetta on loukattu ja on tehty ilmeinen arviointivirhe.

Kantajat väittävät toisessa kanneperusteessaan, että heidän luokitteluaan ei ole suoritettu suhteessa heidän velvollisuuksiinsa ja vastuisiinsa eikä suhteessa heidän muissa virastoissa ja toimielimissä työskentelevien kollegojensa tilanteeseen. Tällä perusteella he katsovat, että yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteita sekä toimen ja palkkaluokan vastaavuutta koskevaa periaatetta on loukattu.

Kantajat väittävät kolmannessa kanneperusteessaan, että henkilöstökomiteaa ei ole kuultu asianmukaisesti tehtävänkuvausten luonnosten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden luokittelua koskevien viraston ohjeluonnosten osalta.

Kantajat katsovat lopulta, että henkilöstösääntöjen 24 artiklassa tarkoitettu huolenpitovelvollisuus on laiminlyöty.

____________