Language of document :

Žaloba podaná 17. marca 2006 - De la Cruz a i./Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

(Vec F-32/06)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: María del Carmen De la Cruz (Galdakao, Španielsko) a iní (v zastúpení: G. Vandersanden a L. Levi, advokáti)

Žalovaná: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Návrhy žalobcov

zrušiť zaradenie žalobcov do skupiny II, určené v zmluve z 28. apríla 2005, ktorá mala nadobudnúť účinnosť 1. mája 2005, a nanovo k 1. máju 2005 určiť všetky práva žalobcov odvodené od zákonného a riadneho zamestnania, t. j. skupiny III,

priznať žalobcom: i) náhradu škody vo forme zákonnej a riadnej platby na základe všetkých odvodených finančných práv (vrátane dôchodku). V tejto súvislosti bol mesačný rozdiel v základnej mzde, medzi zaradením do skupiny II a skupiny III, ohodnotený na 536,89 eur pre pani De la Cruz, pani Estrataetxe, pani Grados a pána Moral a na 474,58 eur pre pána Sánchez; ii) úroky z omeškania (intérêt de retard) s úhradou vyššie uvedenej náhrady škody počínajúc od 1. mája 2005 do až do dňa jej zaplatenia v plnej výške; iii) náhradu škody utrpenej vzhľadom na ich služobný postup; iv) náhradu morálnej ujmy utrpenej žalobcami vo výške 1 euro pre každého z nich,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia boli prijatí do pracovného pomeru ako zmluvní zamestnanci podľa článku 3a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (ďalej len "PZOZ") a zaradení do funkčnej skupiny II. Žalobcovia vo svojej žalobe tvrdia, že keďže niektoré z im zverených úloh, ktoré vykonávajú, vykazujú jasný stupeň zodpovednosti a nezávislosti, mali byť zaradení do funkčnej triedy III.

V rámci svojho prvého žalobného dôvodu sa dovolávajú najmä článku 80 PZOZ, článku 2 prílohy PZOZ, Všeobecných vykonávacích ustanovení, ktoré sa uplatňujú na postup zamestnávania a využívania zmluvných zamestnancov v Komisii, ďalej zásady správneho úradného postupu a zjavného omylu v posúdení.

V rámci svojho druhého žalobného dôvodu tvrdia, že ich zaradenie nebolo stanovené vzhľadom na ich povinnosti a zodpovednosti, ako aj postavenie ich kolegov pracujúcich v iných agentúrach a inštitúciách. Z toho dôvodu sa dovolávajú porušenia zásad rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie, ako aj zásady rovnocennosti pracovným miest a platových tried.

V rámci svojho tretieho žalobného dôvodu žalobcovia tvrdia, že pri vypracovaní návrhov popisov práce a interných usmernení dotknutej agentúry týkajúcich sa zaradenia zmluvných zamestnancov nebol konzultovaný výbor zamestnancov.

Nakoniec sa žalobcovia dovolávajú porušenia povinnosti zohľadnenia záujmov úradníkov uvedenej v článku 24 Služobného poriadku.

____________