Language of document :

Talan väckt den 17 mars 2006 - De la Cruz m.fl. mot Europeiska arbetsmiljöbyrån

(mål F-32/06)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: María del Carmen De la Cruz (Galdakao, Spanien) m.fl. (ombud: advokaterna G. Vandersanden och L. Levi)

Svarande: Europeiska arbetsmiljöbyrån

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara den lönegrad som fastställdes genom anställningsavtalet av den 28 april 2005 som skulle träda i kraft den 1 maj 2005 och därmed återställa sökandens samtliga rättigheter som följer av en laglig och regelrätt anställning, det vill säga i grupp III, från och med 1 maj 2005

bevilja sökandena i) skadestånd i form av en laglig och regelrätt utbetalning, inklusive alla härledda ekonomiska rättigheter (inklusive pension) (i detta avseende har skillnaden mellan grundlönen i grupp II och i grupp III per månad uppskattats till 536 89 euro för De la Cruz, Estrataetxe, Grados and Moral och till 474 57 euro for Sánchez), ii) dröjsmålsränta (intérêts de retard) som beräknas på ovannämnda skadestånd från och med den 1 maj 2005 till och med det datum då det utbetalas i sin helhet, iii) ersättning för den negativa inverkan på deras karriär, och iv) 1 euro till varje sökande i ersättning för ideell skada, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena rekryterades som kontraktsanställda med stöd av artikel 3a i Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och placerades i tjänstegrupp II. I ansökan gör sökandena gällande att de borde ha placerats i tjänstegrupp III eftersom de vid utförandet av sina uppgifter har stort ansvar och stor självständighet.

Som första grund anför sökandena att det föreligger ett åsidosättande av artikel 80 i anställningsvillkoren, artikel 2 i bilagan till anställningsvillkoren, den allmänna genomförandebestämmelsen om förfarandet vid anställning och användning av kontraktsanställda vid kommissionen och principen om god förvaltningssed, och att det föreligger en uppenbart felaktig bedömning.

Som andra grund anför de att deras uppgifter och ansvarsområden samt deras kollegers ställning inom andra byråer och institutioner inte har beaktats vid klassificeringen. Av detta skäl gör de gällande att likabehandlingsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen, liksom principen om likvärdighet beträffande ställningar och lönegrader, har åsidosatts.

Som tredje grund anför sökandena att personalkommittén inte har rådfrågats på vederbörligt sätt beträffande utkastet till arbetsbeskrivning och byråns utkast till riktlinjer för klassificering av kontraktsanställda.

Slutligen åberopar sökandena ett åsidosättande av den skyldighet att beakta tjänstemännens intressen som föreskrivs i artikel 24 i tjänsteföreskrifterna.

____________