Language of document :

Beroep ingesteld op 21 maart 2006 - Campoli tegen Commissie

(Zaak F-33/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeker: Franco Campoli (Londen, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordiger: S. Rodrigues en A. Jaume, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker

nietig te verklaren, enerzijds, het in de door verzoeker op 10 augustus 2005 ingediende klacht gelaakte besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) waarbij per 1 mei 2004 de op verzoekers pensioen toepasselijke aanpassingscoëfficiënt, de kostwinnerstoelage en de vaste toelage voor schoolgaande kinderen zijn gewijzigd, en anderzijds, verzoekers salarisafrekeningen voorzover zij vanaf maart 2005 zijn vastgesteld met toepassing van laatstgenoemd besluit;

het TABG te wijzen op de gevolgen van de nietigverklaring van de bestreden besluiten, met name op de toepassing met terugwerkende kracht tot 1 mei 2004 van de aanpassingscoëfficiënt, de kostwinnerstoelage en de vaste toelage voor schoolgaande kinderen die vóór 1 mei 2004 van toepassing waren;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van zijn beroep voert verzoeker een aantal middelen aan die nagenoeg dezelfde zijn als die welke hij heeft aangevoerd in het door hem ingestelde beroep in zaak T-135/051.

____________

1 - PB C 132 van 28.5.2005, blz. 33.