Language of document :

Žaloba podaná 21. marca 2006 - Campoli/Komisia

(Vec F-33/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Franco Campoli (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Rodrigues a A. Jaume, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

na jednej strane zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu namietané sťažnosťou podanou žalobcom 10. augusta 2005, ktorým bol k 1. máju 2004 zmenený opravný koeficient, príspevok na domácnosť a paušálny príspevok na vzdelanie vzťahujúci sa na dôchodok žalobcu, na druhej strane zrušiť výplatné pásky žalobcu v časti vzťahujúcej sa k aplikácii tohto rozhodnutia od marca 2005,

oboznámiť menovací orgán s dôsledkami, ktoré so sebou prináša zrušenie napadnutých rozhodnutí, najmä s aplikáciou opravného koeficientu, príspevku na domácnosť a paušálneho príspevku na vzdelanie vzťahujúcich sa na dôchodok žalobcu pred 1. májom 2004 a to s retroaktívnym účinkom od 1. mája 2004,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza právne dôvody veľmi podobné tým, ktoré už uvádzal v rámci veci T-135/051, rovnako začatej na jeho návrh.

____________

1 - Ú. v. EÚ, C 132, 28.5.2005, s. 33.