Language of document :

Kanne 5.4.2006 - Martin Magone v. komissio

(Asia F-36/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Alejandro Martin Magone (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Humanitäärisen avun toimiston pääjohtajan muutoksenhaussa arvioitsijan ominaisuudessaan 7.6.2005 tekemä päätös, siltä osin kuin siinä vahvistetaan ja hyväksytään lopullisesti kantajan urakehitystä koskeva kertomus kaudelle 1.1.2004-15.9.2004, on kumottava.

Mainittu riidanalainen urakehitystä koskeva kertomus on kumottava.

Nimittävän viranomaisen 22.12.2005 tekemä päätös, joka on annettu tiedoksi 5.1.2006 ja joka koskee virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan nojalla 6.9.2005 tehtyä valitusta riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi, on kumottava.

Vaaditaan todettavaksi, että kantaja on joutunut henkisen ja ammatillisen häirinnän kohteeksi.

Vahingonkorvauksena aineellisesta vahingosta, henkisestä kärsimyksestä ja urakehitykselle aiheutuneesta vahingosta on tuomittava kohtuulliseksi arvioidut 29 000 euroa sillä varauksella, että vahingon määrä kasvaa tai pienenee oikeudenkäynnin aikana.

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kanneperusteisiin, jotka perustuvat henkilöstösääntöjen 12 a artiklan, 25 artiklan toisen kohdan, 26 artiklan ja 43 artiklan rikkomiseen sekä 43 artiklan soveltamista koskeviin yleisiin täytäntöönpanosäännöksiin, sellaisina kuin komissio on antanut ne 3.3.2004, etuuksien tason säilyttämisestä 28.4.2004 tehdyn komission päätöksen rikkomiseen, hallinnolliseen ohjekirjaan ja suuntaviivoihin tältä osin sekä harkintavallan väärinkäyttöön ja sellaisten yleisten oikeusperiaatteiden loukkaamiseen, kuten puolustautumisoikeuksien kunnioittaminen, hyvän hallinnon periaate, huolenpitovelvollisuus, yhdenvertaisen kohtelun periaate ja periaatteet, jotka edellyttävät nimittävää viranomaista tekemään päätöksen ainoastaan tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevilla laillisesti hyväksyttävillä perusteilla, toisin sanoen perusteilla, jotka ovat asian kannalta merkityksellisiä ja joita ei rasita ilmeinen arviointivirhe.

Toiseksi kantaja väittää, että kun nimittävä viranomainen päätti kuvatunlaisissa olosuhteissa riidanalaisesta notaatiosta vuoden 2004 kierroksella, se ei selvästikään soveltanut ja tulkinnut oikein henkilöstösääntöjen säännöksiä ja edellä mainittuja periaatteita. Sen päätös nojautui siten oikeudellisesti virheellisiin perusteluihin sekä tosiseikkojen että oikeudellisten seikkojen osalta. Kantaja on näin ollen hallinnollisessa tilanteessa, joka on syrjivä ja jossa hänelle aiheutunutta, henkiseen ja ammatilliseen häirintään liittyvää, lain mukaan korvattavaa haittaa ja vahinkoa ei ole korvattu.

____________