Language of document :

Tožba, vložena 5. aprila 2006 - Martin Magone proti Komisiji

(Zadeva F-36/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Alejandro Martin Magone (Bruselj, Belgija) (zastopnik: E. Boigelot, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasi naj se za nično Odločba generalnega direktorja ECHO, ki jo je izdal 7. junija 2005 kot drugostopenjski ocenjevalec, in ki ima lahko negativne posledice v delu, kjer potrjuje in dokončno odobri karierno ocenjevalno poročilo (REC) tožeče stranke za obdobje od 1. januarja 2004 do 15. septembra 2004;

razglasi naj se za nično navedeno sporno REC;

razglasi naj se za nično Odločbo Organa, pristojnega za imenovanja (OPI) z dne 22. decembra 2005, prejete 5. januarja 2006, ki se nanaša na zavrnitev pritožbe, vložene 6. septembra 2005 na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov za uradnike in, ki se nagiba k razglasitvi ničnosti izpodbijane odločbe;

doda naj se izjava, da je tožeča stranka žrtev psihičnega in poklicnega nadlegovanja;

dodelijo naj se nadomestila za psihično in premoženjsko škodo in ogrožanje kariere, odškodnina ocenjena ex aequo et bono na 29000 EUR, s pridržkom povečanja ali zmanjšanja tekom postopka;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka se v podporo svoji tožbi sklicuje na tožbeni razlog kršitve členov 12a, 25, pododstavek 2, 26 in 43 Kadrovskih predpisov, kot tudi splošnih določb za izvajanje v zvezi z uporabo člena 43, kot jih je sprejela Komisija 3. marca 2004, na kršitev Odločbe Komisije z dne 28. aprila 2004 v zvezi z vzdrževanjem ravni dajatev, upravnega vodenja in usmeritev glede tega, kot tudi glede zlorabe pooblastil in kršitev splošnih pravnih načel, kot je spoštovanje pravic do obrambe, načelo dobre uprave in dolžnost skrbnega ravnanja, načelo enakega obravnavanja in načel, ki nalagajo OPI, da sprejema odločbe le na podlagi pravno dopustnih razlogov, se pravi upoštevnih razlogov in ne na podlagi kršitve pooblastil za odločanje po prostem preudarku, dejanskih ali pravnih.

Tožeča stranka nato navaja, da s sprejemom sporne ocene za leto 2004 pod naštetimi pogoji, OPI očitno ni dal pravilne veljave in razlage določbam Kadrovskih predpisov in zgoraj navedenih načel. Njegova odločba torej temelji na nepravilnih obrazložitvah, tako dejansko kot pravno. Tožeča stranka naj bi se zato znašla v položaju, ki je upravno diskriminatoren in neskladen z njenimi pričakovanji in zakonitimi interesi in, ki izhaja iz psihičnega in poklicnega nadlegovanja.

____________