Language of document :

Sag anlagt den 11. april 2006 - Chassagne mod Kommissionen

(Sag F-39/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Rodrigues og Y. Minatchy)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at artikel 8 i bilag VII i den nye vedtægt for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber er ulovlig og følgelig ikke finder anvendelse på sagsøgeren.

Sagsøgeren tilkendes 1 EUR i symbolsk erstatning for den lidte ikke-økonomiske skade og et beløb på 16 473 EUR i erstatning for den lidte økonomiske skade.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tjenestemand ved Kommissionen, stammer fra øen Réunion, der er et fransk oversøisk departement. Han har anlagt nærværende søgsmål efter afslag på en klage, han havde indgivet over sin lønseddel for juli 2005, som indeholdt refusion af hans årlige rejseudgifter.

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet anført, at artikel 8 i vedtægtens bilag VII, i den affattelse af bestemmelsen, der er gældende siden den 1. maj 2004, er ulovlig. Sagsøgeren har anført, at bestemmelsen er i strid med fællesskabsretten derved, at den medfører adskillige tilfælde af forskelsbehandling som følge af tjenestemændenes hjemsted, samt forskelsbehandling bl.a. i strid med artikel 12 EF og 299 EF over for tjenestemænd, der stammer fra franske oversøiske departementer, og mere generelt på grundlag af nationalitet, den omstændighed at tilhøre en sproglig minoritet, etnisk oprindelse eller race.

Sagsøgeren har ligeledes anført, at bestemmelsen tilsidesætter andre almindelige fællesskabsretlige principper, såsom begrundelsespligten og principperne om proportionalitet, gennemsigtighed og god forvaltningsskik, samt princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og retssikkerhedsprincippet.

____________