Language of document :

Beroep ingesteld op 11 april 2006 - Chassagne tegen Commissie

(Zaak F-39/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeker: Olivier Chassagne (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en Y. Minatchy, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker

vaststelling dat artikel 8 van bijlage VII bij het nieuwe Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen onwettig is en derhalve niet van toepassing op verzoeker;

toekenning aan verzoeker van het symbolische bedrag van 1 EUR ter vergoeding van de geleden immateriële schade en van het bedrag van 16 473 EUR ter vergoeding van de geleden materiële schade.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, ambtenaar van de Commissie, is afkomstig van het eiland Réunion, een Frans overzees departement. Hij heeft het onderhavige beroep ingesteld na de afwijzing van een klacht die hij had ingediend tegen de salarisafrekening van de maand juli 2005, waarin de vergoeding van zijn jaarlijkse reiskosten is opgenomen.

Tot staving van zijn beroep voert hij de onwettigheid aan van artikel 8 van bijlage VII bij het Statuut, in de vóór 1 mei 2004 geldende versie. Deze bepaling is in die zin in strijd met het gemeenschapsrecht, dat zij tot meerdere verschillen in behandeling verband houdende met de plaats van herkomst van ambtenaren leidt, alsmede tot onder meer met de artikelen 12 EG en 299 EG strijdige discriminatie van ambtenaren die uit Franse overzeese departementen afkomstig zijn, en meer in het algemeen op grond van nationaliteit, het behoren tot een linguïstische minderheid, etnische afkomst of ras.

Verzoeker stelt voorts dat die bepaling ook in strijd is met andere algemene gemeenschapsrechtelijke beginselen, zoals de motiveringsplicht en de beginselen van evenredigheid, transparantie en behoorlijk bestuur, alsmede met de beginselen van gewettigd vertrouwen en rechtszekerheid.

____________