Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 kwietnia 2006 r. - Chassagne przeciwko Komisji

(Sprawa F-39/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Olivier Chassagne (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciele: S. Rodrigues i Y. Minatchy, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że art. 8 załącznika VII do nowego regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich jest niezgodny z prawem i w rezultacie nie znajduje zastosowania wobec skarżącego;

zasądzenie na rzecz skarżącego symbolicznego 1 EUR jako zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz 16 473 EUR tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę materialną.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, urzędnik Komisji, pochodzi z wyspy Réunion, francuskiego departamentu zamorskiego. Wniósł on niniejszą skargę w związku z oddaleniem zażalenia, jakie złożył na informację o swoim wynagrodzeniu za lipiec 2005 r., zawierającą zwrot kosztów corocznych podróży.

Na poparcie swojej skargi skarżący podnosi sprzeczność z prawem art. 8 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 maja 2004 r. Twierdzi on, że przepis ten jest sprzeczny z prawem wspólnotowym, gdyż dopuszcza wiele przypadków nierówności traktowania związanych z miejscem pochodzenia urzędników, jak również sprzeczną zwłaszcza z art. 12 WE i 299 WE dyskryminację urzędników pochodzących z francuskich departamentów zamorskich oraz ogólniej ze względu na przynależność państwową, przynależność do mniejszości grupy językowej, pochodzenie etniczne lub rasę.

Skarżący twierdzi również, że przepis ten narusza inne zasady ogólne prawa wspólnotowego, takie jak obowiązek uzasadnienia oraz zasady proporcjonalności, przejrzystości i dobrej administracji, jak również ochrony uzasadnionych oczekiwań i pewności prawa.

____________