Language of document :

Tožba, vložena 11. aprila 2006 - Chassagne proti Komisiji

(Zadeva F-39/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Olivier Chassagne (Bruselj, Belgija) (zastopnika: S. Rodrigues in Y. Minatchy, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

ugotovi naj se nezakonitost člena 8 Priloge VII k novim Kadrovskim predpisom za uradnike Evropskih skupnosti, in da se posledično le-ta ne uporabi za tožečo stranko

tožeči stranki naj se simbolno dodeli 1 evro za poplačilo utrpele nepremoženjske škode in znesek 16.473 evrov za poplačilo nastale premoženjske škode.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnik Komisije, ima matični kraj na otoku Réunion, ki je francoski čezmorski departma. Tožeča stranka je vložila to tožbo zaradi zavrnitve njene pritožbe, vložene zoper njen plačilni list za mesec julij 2005, ki je zajemal povrnitev njenih letnih potnih stroškov.

Tožeča stranka v podporo svoji tožbi zatrjuje nezakonitost člena 8 Priloge VII h Kadrovskim predpisom, v različici, ki velja od 1. maja 2004. Trdi, da je ta določba v nasprotju s pravom Skupnosti, ker naj bi povzročila več primerov neenakega obravnavanja, povezanih z matičnim krajem uradnikov, in tudi diskriminacije, v nasprotju predvsem s členoma 12 ES in 299 ES, zoper uradnike, ki imajo matični kraj v francoskih čezmorskih departmajih, in bolj na splošno na podlagi državljanstva, pripadnosti jezikovni manjšini, etničnemu izvoru ali rasi.

Tožeča stranka tudi zatrjuje trdi, da navedena določba krši druga taka splošna načela prava Skupnosti, kot so obveznost obrazložitve in načela sorazmernosti, preglednosti in dobre uprave, kot tudi načeli zaupanja v pravo in pravne varnosti.

____________