Language of document :

Talan väckt den 11 april 2006 - Chassagne mot kommissionen

(mål F-39/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Olivier Chassagne (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och Y. Minatchy)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

förklara att artikel 8 i bilaga VII till de nya tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna är rättsstridig och således inte kan tillämpas,

bevilja sökanden 1 EUR i symboliskt skadestånd för ideell skada och 16 473 EUR i skadestånd för ekonomiska skada.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som är tjänsteman vid kommissionen, kommer från ön Réunion, som är ett franskt utomeuropeiskt departement. Sökanden väckte förevarande talan efter att ha fått avslag på det klagomål han riktat mot sitt lönebesked för juli månad år 2005, vilket innehöll återbetalning av hans årliga resekostnader.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden att artikel 8 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna i den veriosn som trädde i kraft den 1 maj 2004, är rättsstridig. Han anser att denna bestämmelse strider mot gemenskapsrätten, eftersom det genom bestämmelsen införs flera fall av olika behandling som har samband med tjänstemännens ursprungsort, samt diskriminering, i strid med bland annat artiklarna 12 och 299 EG, av tjänstemän som kommer från de franska utomeuropeiska departementen, samt mer allmänt på grundval av nationalitet, tillhörighet till en språkminoritet, etniskt ursprung eller ras.

Sökanden gör även gällande att denna bestämmelse står i strid med allmänna gemenskapsrättsliga principer såsom motiveringsskyldigheten och principerna om proportionalitet, öppenhet och god förvaltningssed samt principen om berättigade förväntningar och rättssäkerhetsprincipen.

____________