Language of document :

Žaloba podaná dne 12. dubna 2006 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-41/06)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: L. Garofalo, profesor a advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2005, na základě kterého odešel žalobce do důchodu a byl mu stanoven příspěvek v invaliditě v souladu s čl. 78 odst. 3 služebního řádu;

Zrušit rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2005, oznámené dne 20. ledna 2006, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce proti rozhodnutí ze dne 30. května 2005;

Zrušit řadu opatření souvisejících s výše uvedeným rozhodnutím;

Nařídit Komisi nahradit žalobci utrpěnou peněžní, nepeněžní a hmotnou škodu, společně s úroky v zákonné výši;

Uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce zpochybňuje rozhodnutí, na základě kterého odešel do důchodu z důvodu trvalé invalidity, a řadu opatření souvisejících s tímto rozhodnutím.

Uplatňuje, že napadená rozhodnutí jsou protiprávní z následujících důvodů:

plné opomenutí uvést odůvodnění, rovněž z důvodu tautologie, nesoudržnosti a neucelenosti;

porušení práva na obhajobu a článku 9 přílohy II služebního řádu;

procesní chyby, porušení zákonů a porušení hmotně právní úpravy;

porušení povinnosti zohlednit zájmy úředníků a povinnosti řádné správy;

zneužití moci a zásady neminem laedere.

____________