Language of document :

Sag anlagt den 12. april 2006 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-41/06)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved professore og avvocato L. Garofalo)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse af 30. maj 2005, hvorved sagsøgeren blev afskediget og tilkendt invalidepension i henhold til tjenestemandsvedtægtens artikel 78, stk. 3, annulleres.

Kommissionens afgørelse af 16. december 2005, der blev meddelt sagsøgeren den 20. januar 2006, og hvorved sagsøgerens klage over afgørelsen af 30. maj 2005 afvistes, annulleres.

En række retsakter, der har sammenhæng med ovennævnte afgørelser, annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for det betydelige økonomiske tab og den betydelige ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt, med tillæg af renter.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren anfægter afgørelsen om afskedigelse som følge af vedvarende invaliditet samt en række retsakter, der har sammenhæng med denne afgørelse.

Sagsøgeren har gjort gældende, at de anfægtede afgørelser er ugyldige, som følge af:

manglende begrundelse, også henset til afgørelsens sprogligt overflødige selvmodsigende og usammenhængende karakter

tilsidesættelsen af retten til kontradiktion samt af artikel 9 i bilag II til vedtægten

formelle fejl, tilsidesættelse af lovgivningen og af væsentlige retsgrundsætninger

tilsidesættelse af omsorgsforpligtelsen og af god forvaltningsskik

magtfordrejning og tilsidesættelse af neminem laedere-princippet.

____________