Language of document :

12. aprill 2006 esitatud hagi - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-41/06)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: professor ja avvocato L. Garofalo)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 30. mai 2005. aasta otsus, millega hageja saadeti pensionile ja talle määrati vastavalt personalieeskirjade artikli 78 lõikele 3 kindlaksmääratud invaliidsuspension;

tühistada komisjoni 16. detsembri 2005. aasta otsus, mis tehti teatavaks 20. jaanuaril 2006 ning millega jäetakse rahuldamata hageja kaebus 30. mai 2005. aasta otsuse peale;

tühistada mitmed eespool viidatud otsustega seotud aktid;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja hüvitis tekitatud varalise, moraalse ja olulise kahju eest koos seadusliku intressiga;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja vaidlustab otsuse tema pensionile saatmise kohta täieliku invaliidsuse tõttu ning mitmed nimetatud otsusega seotud aktid.

Hageja leiab, et vaidlustatud otsused on ebaseaduslikud, sest:

-    need on põhjendamatud ning tautoloogilised, vastuolulised ja seosetud;

-    rikutud on kaitseõigust ja personalieeskirjade II lisa artiklit 9;

-    rikutud on menetlusnorme, seadust ja materiaalõigusenorme;

-    rikutud on hoolitsemis- ja hea halduse kohustust;

-    on kuritarvitatud võimu ja rikutud neminem laedere põhimõtet.

____________