Language of document :

Kanne 12.4.2006 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-41/06)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustajat: professore ja asianajaja L. Garofalo)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Komission 30.5.2005 tekemä päätös, jolla kantaja siirrettiin eläkkeelle ja jolla hänelle henkilöstösääntöjen 78 artiklan 3 kohdan säännösten nojalla myönnettiin työkyvyttömyyseläke, on kumottava

komission 16.12.2005 tekemä, 20.1.2006 tiedoksiannettu päätös, jolla hylättiin kantajan 30.5.2005 tehdystä päätöksestä tekemä valitus, on kumottava

edellä mainittuihin päätöksiin liittyvät useat erilaiset toimenpiteet on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan kantajalle aineelliset vahingot sekä henkinen kärsimys laillisine korkoineen

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja riitauttaa päätöksen, jolla hänet on siirretty eläkkeelle pysyvän työkyvyttömyyden vuoksi sekä tähän päätökseen liittyvät useat eri toimenpiteet.

Hän väittää, että riitautetut päätökset ovat lainvastaisia sen vuoksi, että

niitä ei ole millään tavoin perusteltu ja niissä toistellaan samoja asioita, ne ovat ristiriitaisia ja epäyhtenäisiä

henkilöstösääntöjen liitteessä II olevassa 9 artiklassa määrättyjä puolustautumisoikeuksia on loukattu

menettelyvirheitä on tapahtunut ja lakia sekä olennaisia sääntöjä on rikottu

huolenpitovelvollisuutta ja hyvän hallinnon periaatetta ei ole noudatettu

harkintavaltaa on käytetty väärin ja periaatetta neminem laedere on loukattu.

____________