Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 12. aprīlī - Luigi Marcuccio pret Komisiju

(lieta F-41/06)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvis - L. Garofalo, profesors un advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2005. gada 30. maija lēmumu, ar ko prasītāju pensionē un ar ko viņam piešķir tiesības saņemt invaliditātes pabalstu, kas noteikts saskaņā ar Civildienesta noteikumu 78. panta 3. daļu;

atcelt Komisijas 2005. gada 16. decembra lēmumu, kas prasītājam paziņots 2006. gada 20. janvārī un ar ko noraida prasītāja sūdzību par 2005. gada 30. maija lēmumu;

atcelt visus aktus, kas saistīti ar iepriekš minētajiem lēmumiem;

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājam radušos būtiskos zaudējumus un morālo kaitējumu, pieskaitot likumīgus procentus;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs apstrīd lēmumu par viņa pensionēšanu pastāvīgas invaliditātes dēļ un visus aktus, kas saistīti ar iepriekš minēto lēmumu.

Viņš norāda, ka apstrīdētie lēmumi ir prettiesiski šādu iemeslu dēļ:

-    absolūts pamatojuma trūkums, tautoloģija, pretrunīgums un nesaskanība;

-    aizstāvības tiesību un Civildienesta noteikumu II pielikuma 9. panta pārkāpums;

-    procesuālo noteikumu pārkāpumi, piemērojamo tiesību normu pārkāpums un būtisku formas prasību pārkāpums;

-    pienākuma sniegt palīdzību un labas pārvaldības pienākuma pārkāpums;

-    pilnvaru nepareiza izmantošana un principa "neminem laedere" pārkapums.

____________