Language of document :

Beroep ingesteld op 12 april 2006 - Luigi Marcuccio tegen Commissie

(Zaak F-41/06)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoeker: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: L. Garofalo, hoogleraar en advocaat)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker

nietig te verklaren de beschikking van de Commissie van 30 mei 2005, waarbij verzoeker is gepensioneerd en hem een overeenkomstig artikel 78, derde alinea, van het Statuut vastgestelde invaliditeitsuitkering is verleend;

nietig te verklaren de beschikking van de Commissie van 16 december 2005, die op 20 januari 2006 is meegedeeld, en waarbij verzoekers klacht tegen de beschikking van 30 mei 2005 is afgewezen;

nietig te verklaren een hele reeks van met voornoemde beschikkingen samenhangende handelingen;

de Commissie te veroordelen tot vergoeding aan verzoeker van de geleden materiële, morele en wezenlijke schade, vermeerderd met de wettelijke interessen;

verweerster te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker betwist de beschikking waarbij hij wegens blijvende invaliditeit wordt gepensioneerd, alsmede een aantal met die beschikking samenhangende handelingen.

Hij stelt dat de bestreden beschikkingen onrechtmatig zijn op grond van het volgende:

-    algeheel ontbreken van motivering ook wegens tautologie, tegenstrijdigheid en incoherentie;

-    schending van het recht van verweer en van artikel 9 van bijlage II bij het Statuut;

-    procedurefouten, schending van de wet en van wezenlijke voorschriften;

-    schending van de zorgplicht en van het beginsel van behoorlijk bestuur;

-    misbruik van bevoegdheid en schending van het beginsel "neminem laedere".

____________