Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 12 kwietnia 2006 r. - Luigi Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-41/06)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) [Przedstawiciel: L. Garofalo]

Strona pozwana: Komisja

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Komisji z dnia 30 maja 2005 r. o przeniesieniu skarżącego na emeryturę i o przyznaniu mu renty inwalidzkiej ustalonej w oparciu o postanowienia art. 78 ust. 3 regulaminu pracowniczego;

uchylenie decyzji Komisji z dnia 16 grudnia 2005 r. doręczonej skarżącemu w dniu 20 stycznia 2006 r. oddalającej zażalenie skarżącego na decyzję z dnia 30 maja 2005 r.

uchylenie szeregu aktów związanych z wyżej wskazanymi decyzjami;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego odszkodowania i zadośćuczynienia za znaczną szkodę majątkową i krzywdę wraz z odsetkami ustawowymi;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący kwestionuje decyzję o przeniesieniu go na emeryturę z uwagi na trwałe inwalidztwo, a także cały szereg aktów związanych z wyżej wskazaną decyzją;

Podnosi, że sporne decyzje są niezgodne z prawem z uwagi na:

- całkowity brak uzasadnienia, tautologię, sprzeczność i niespójności;

- naruszenie prawa do obrony oraz art. 9 załącznika II do regulaminu pracowniczego;

- uchybienia proceduralne, naruszenie mającego zastosowanie prawa i naruszenie istotnych wymogów proceduralnych;

- naruszenie obowiązku staranności i dobrego administrowania;

- nadużycie władzy i naruszenie zasady "neminem laedere".

____________