Language of document :

Žaloba podaná 12. apríla 2006 - Marcuccio/Komisia

(Vec F-41/06)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: L. Garofalo, profesore a avvocato)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie z 30. mája 2005 o odchode žalobcu do dôchodku a o priznaní invalidného dôchodku v súlade s ustanoveniami článku 78 ods. 3 služobného poriadku,

zrušiť rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2005 doručené žalobcovi 20. januára 2006, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu proti rozhodnutiu z 30. mája 2005,

zrušiť všetky rozhodnutia nadväzujúce na citované rozhodnutia,

zaviazať Komisiu nahradiť žalobcovi vzniknutú majetkovú a nemajetkovú ujmu spolu s príslušnými úrokmi,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca namieta rozhodnutie o odchode do dôchodku z dôvodu trvalej invalidity ako aj všetky ostatné rozhodnutia nadväzujúce na citované rozhodnutie.

Tvrdí, že sporné rozhodnutia sú nelegálne z dôvodu:

nedostatku odôvodnenia, tautológie, rozpornosti a nesúvislosti,

porušenia práva na obhajobu a článku 9 Prílohy II služobného poriadku,

procesných vád, porušenia uplatniteľného práva a porušenia podstatných formálnych náležitostí,

porušenia povinnosti náležitej starostlivosti a správneho služobného postupu,

zneužitia právomoci a porušenia zásady "neminem laedere".

____________