Language of document :

Talan väckt den 12 april 2006 - Marcuccio mot kommissionen

(mål F-41/06)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: professorn och advokaten L. Garofalo)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 30 maj 2005, enligt vilket sökanden pensionerats beviljats invaliditetspension som fastställts enligt artikel 78.3 i tjänsteföreskrifterna,

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 16 december 2005, delgivet den 20 januari 2006, genom vilket sökandens klagomål mot beslutet av den 30 maj 2005 avslogs,

ogiltigförklara samtliga rättshandlingar som är förbundna med ovannämnda beslut,

förplikta kommissionen att ersätta sökanden för den betydande materiella och ideella skada som han lidit, jämte ränta enligt lag, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden motsätter sig beslutet att pensionera honom på grund av varaktig invaliditet. Han motsätter sig även en rad rättshandlingar som vidtagits i samband med detta beslut.

Sökanden gör gällande att det ifrågasatta beslutet är rättsstridigt, eftersom

-    motiveringen är fullständigt bristfällig och innehåller tautologier, självmotsägelser och är osammanhängande,

-    rätten till försvar och artikel 9 i bilaga II till tjänsteföreskrifterna har åsidosatts,

-    det förekommit förfarandefel och lag och lag och materiella rättregler har åsidosatts,

-    omsorgsplikten och principen om god förvaltningssed har åsidosatts,

-    maktmissbruk och principen neminem laedere åsidosatts.

____________