Language of document : ECLI:EU:C:2006:346

Liidetud kohtuasjad C-317/04 ja C-318/04

Euroopa Parlament

versus

Euroopa Liidu Nõukogu

ja

Euroopa Ühenduste Komisjon

Füüsiliste isikute kaitse seoses isikuandmete töötlemisega – Õhutransport – Otsus 2004/496/EÜ – Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping – Ameerika Ühendriikide Tolli- ja Piirivalvebüroole edastatavad lennureisijate reisijaregistrid – Direktiiv 95/46/EÜ – Artikkel 25 – Kolmandad riigid – Otsus 2004/535/EÜ – Andmekaitse piisav tase

Kohtuotsuse kokkuvõte

1.        Õigusaktide ühtlustamine – Direktiiv 95/46 – Kohaldamisala

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46, artikli 3 lõige 2; komisjoni otsus 2004/535)

2.        Rahvusvahelised lepingud – Sõlmimine – Euroopa Ühenduse ja Ühendriikide vaheline leping lennureisijate reisijaregistrite töötlemise ja edastamise kohta Ühendriikide Tolli- ja Piirivalvebüroole

(EÜ artikkel 95; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46, artikli 3 lõige 2 ja artikkel 25; nõukogu otsus 2004/496)

1.        Komisjoni otsus 2004/535 Ameerika Ühendriikide Tolli- ja Piirivalveametile edastatavates reisijaregistrites sisalduvate lennureisijate isikuandmete piisava kaitse kohta puudutab isikuandmete töötlemist, mille esemeks on riigi julgeolek ja riigi toimingud kriminaalõiguse valdkonnas, mis ei kuulu direktiivi 95/46 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta artikli 3 lõike 2 esimese taande kohaselt selle kohaldamisalasse.

Asjaolu, et eraõiguslikud ettevõtjad kogusid isikuandmeid kommertseesmärgil ning et just nemad korraldavad nende edastamist kolmandasse riiki, ei muuda seda järeldust, kuna edastamine toimub sellises ametivõimude poolt loodud raamistikus, mille eesmärk on tagada riigi julgeolek, ja kuna see ei ole nimetatud ettevõtjate teenuse osutamiseks vajalik.

(vt punktid 56–59)

2.        Otsust 2004/496, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu sõlmimist lennuettevõtjate poolt reisijate isikuandmete (Passenger Name Records) töötlemise ja edastamise kohta Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuministeeriumi Tolli- ja Piirivalvebüroole, ei saanud EÜ artikli 95 alusel koostoimes direktiivi 95/46 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta artikliga 25 kehtivalt vastu võtta.

Leping käsitleb andmete töötlemist, mis direktiivi 95/46 artikli 3 lõike 2 esimese taande kohaselt ei kuulu selle direktiivi kohaldamisalasse, kuna selle esemeks on riigi julgeolek ja riigi toimingud kriminaalõiguse valdkonnas.

(vt punktid 67–69)