Language of document : ECLI:EU:C:2006:346

Yhdistetyt asiat C-317/04 ja C-318/04

Euroopan parlamentti

vastaan

Euroopan unionin neuvosto

ja

Euroopan yhteisöjen komissio

Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Lentoliikenne – Päätös 2004/496/EY – Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus – Yhdysvaltojen tulli- ja rajavartiolaitokselle toimitettavat lentomatkustajia koskevat matkustajarekisteritiedot – Direktiivi 95/46/EY – 25 artikla – Kolmannet valtiot – Päätös 2004/535/EY – Suojan riittävä taso

Tuomion tiivistelmä

1.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Direktiivi 95/46 – Soveltamisala

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46 3 artiklan 2 kohta; komission päätös 2004/535)

2.        Kansainväliset sopimukset – Sopimusten tekeminen – EY:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, joka koskee lentomatkustajia koskevien matkustajarekisteritietojen käsittelemistä ja niiden siirtämistä Yhdysvaltojen tulli- ja rajavartiolaitokselle

(EY 95 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46 3 artiklan 2 kohta ja 25 artikla; neuvoston päätös 2004/496)

1.        Yhdysvaltojen tulli- ja rajavartiolaitokselle toimitettavien lentomatkustajia koskevaan matkustajarekisteriin sisältyvien henkilötietojen suojan riittävästä tasosta tehty päätös 2004/535 koskee henkilötietojen käsittelyä, joka koskee yleistä turvallisuutta ja rikosoikeuden alalla tapahtuvaa valtion toimintaa; tällainen käsittely, joka on suljettu yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun direktiivin 95/46 soveltamisalan ulkopuolelle kyseisen direktiivin 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan nojalla.

Tältä osin se seikka, että yksityiset toimijat keräävät henkilötiedot kaupalliseen tarkoitukseen ja järjestävät kyseisten tietojen siirron kolmanteen valtioon, ei vaikuta tällaiseen päätelmään, koska tämä siirto tapahtuu julkishallinnon asettamissa puitteissa, jotka liittyvät yleiseen turvallisuuteen, ja koska kyseinen siirto ei ole tarpeen mainittujen toimijoiden suorittamassa palvelujen tarjoamisessa.

(ks. 56–59 kohta)

2.        Lentoyhtiöiden PNR-tietojen (Passenger Name Records) käsittelemistä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriön alaiselle tulli- ja rajavalvontalaitokselle koskevan Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä tehtyä päätöstä 2004/496 ei voitu tehdä pätevästi EY 95 artiklan, luettuna yhdessä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun direktiivin 95/46 25 artiklan kanssa, perusteella.

Sopimus nimittäin koskee tietojen käsittelyä, joka on suljettu direktiivin 95/46 soveltamisalan ulkopuolelle kyseisen direktiivin 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan nojalla, koska tämä käsittely koskee yleistä turvallisuutta ja rikosoikeuden alalla tapahtuvaa valtion toimintaa.

(ks. 67–69 kohta)