Language of document : ECLI:EU:C:2006:346

Gevoegde zaken C‑317/04 en C‑318/04

Europees Parlement

tegen

Raad van de Europese Unie

en

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens – Luchtvervoer – Besluit 2004/496/EG – Overeenkomst tussen Europese Gemeenschap en Verenigde Staten van Amerika – Passenger Name Record van vliegtuigpassagiers dat aan Bureau of Customs and Border Protection van Verenigde Staten wordt doorgegeven – Richtlijn 95/46/EG – Artikel 25 – Derde staten – Beschikking 2004/535/EG – Passende bescherming”

Samenvatting van het arrest

1.        Harmonisatie van wetgevingen – Richtlijn 95/46 – Werkingssfeer

(Richtlijn 95/46 van het Europees Parlement en de Raad, art. 3, lid 2; beschikking 2004/535 van de Commissie)

2.        Internationale overeenkomsten – Sluiting – Overeenkomst EEG-Verenigde Staten inzake verwerking en overdracht van PNR-gegevens aan Bureau of Customs and Border Protection van Verenigde Staten

(Art. 95 EG; richtlijn 95/46 van het Europees Parlement en de Raad, art. 3, lid 2, en 25; besluit 2004/496 van de Raad)

1.        Beschikking 2004/535 betreffende de passende bescherming van persoonsgegevens in het Passenger Name Record van vliegtuigpassagiers die aan het Bureau of Customs and Border Protection van de Verenigde Staten worden doorgegeven, betreft een verwerking van persoonsgegevens die betrekking heeft op de openbare veiligheid en de activiteiten van de staat op strafrechtelijk gebied, die krachtens artikel 3, lid 2, eerste streepje, van richtlijn 95/46 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, buiten de werkingssfeer van die richtlijn valt.

Dat de persoonsgegevens door particuliere marktdeelnemers voor commerciële doeleinden zijn verzameld en dat het deze laatsten zijn die ze doorgeven naar een derde land, doet aan die conclusie niet af, daar deze doorgifte geschiedt binnen een door de overheid ingesteld kader dat betrekking heeft op de openbare veiligheid, en niet noodzakelijk is voor een dienstverrichting van die marktdeelnemers.

(cf. punten 56‑59)

2.        Besluit 2004/496 betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van PNR‑gegevens (Passenger Name Records) door luchtvaartmaatschappijen aan het Bureau of Customs and Border Protection van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika kon niet rechtsgeldig worden vastgesteld op basis van artikel 95 EG juncto artikel 25 van richtlijn 95/46 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De overeenkomst ziet immers op verwerkingen van gegevens die, voorzover zij betrekking hebben op de openbare veiligheid en de activiteiten van de staat op strafrechtelijk gebied, krachtens artikel 3, lid 2, eerste streepje, van richtlijn 95/46 buiten de werkingssfeer van die richtlijn vallen.

(cf. punten 67‑69)