Language of document : ECLI:EU:C:2006:346

Spojené veci C‑317/04 a C‑318/04

Európsky parlament

proti

Rade Európskej únie

a

Komisii Európskych spoločenstiev

„Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov – Letecká doprava – Rozhodnutie 2004/496/ES – Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými – Záznamy o cestujúcich lietadlom poskytnuté Úradu colnej správy a ochrany hraníc Spojených štátov amerických – Smernica 95/46/ES – Článok 25 – Tretie krajiny – Rozhodnutie 2004/535/ES – Primeraná úroveň ochrany“

Abstrakt rozsudku

1.        Aproximácia právnych predpisov – Smernica 95/46 – Pôsobnosť

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46, článok 3 ods. 2; rozhodnutie Komisie 2004/535)

2.        Medzinárodné dohody – Záver – Dohoda medzi ES a Spojenými štátmi o spracovaní a postúpení záznamov o cestujúcich lietadlom Úradu colnej správy a ochrany hraníc Spojených štátov amerických

(Článok 95 ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46, článok 3 ods. 2 a článok 25; rozhodnutie Rady 2004/496)

1.        Rozhodnutie 2004/535 o primeranej úrovni ochrany osobných údajov uvedených v záznamoch o cestujúcich lietadlom poskytnutých Úradu colnej správy a ochrany hraníc Spojených štátov amerických sa týka spracovania osobných údajov, ktorého cieľom je verejná bezpečnosť a iné štátne činnosti týkajúce sa oblasti trestného práva a ktoré je vylúčené z pôsobnosti smernice 95/46 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov v zmysle článku 3 ods. 2 prvej zarážky uvedenej smernice.

V tejto súvislosti skutočnosť, že osobné údaje zhromažďujú súkromní podnikatelia na komerčné účely a že títo podnikatelia zabezpečujú ich prenos do tretej krajiny, nemení takýto záver, keďže tento prenos patrí do rámca vytvoreného orgánmi verejnej moci na účely verejnej bezpečnosti a nie je nevyhnutný na poskytovanie služieb uvedenými podnikateľmi.

(pozri body 56 – 59)

2.        Rozhodnutie 2004/0496 o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postúpení údajov PNR (záznamov o cestujúcich) leteckými dopravcami Úradu pre colnú správu a ochranu hraníc [Úradu colnej správy a ochrany hraníc – neoficiálny preklad] Ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických nemohlo byť platne prijaté na základe článku 95 ES v spojení s článkom 25 smernice 95/46 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

Dohoda sa totiž týka spracovania údajov, ktoré je vzhľadom na to, že jeho cieľom je verejná bezpečnosť a iné štátne činnosti týkajúce sa oblasti trestného práva, vylúčené z pôsobnosti smernice 95/46 podľa jej článku 3 ods. 2 prvej zarážky.

(pozri body 67 – 69)