Language of document :

Žaloba podaná 12. decembra 2005 - Klopfer/Komisia

(Vec F-118/05)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Matthias Klopfer (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: E. Pätzel)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť Rozhodnutie ADMIN.B.2/D (05) 18479/EGL-ade vydané riaditeľom Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) z 29. augusta 2005,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca sa zúčastnil výberového konania EPSO/B/11/03 za účelom vytvorenia "rezervného zoznamu asistentov v oblasti vydávania publikácií: korektúra" v platových triedach B5/B4.

Výberová komisia pre toto výberové konanie rozhodla vylúčiť žalobcu z výberového konania, pretože počas potrebného trojročného obdobia pracovnej skúsenosti pracoval len na čiastočný úväzok, čo podľa výberovej komisie nespĺňa požiadavky výberového konania.

Žalobca odôvodňuje svoju žalobu tým, že došlo k porušeniu zásady rovnosti zaobchádzania stanovenej v článku 5 Služobného poriadku. Navyše oznámenie o výberovom konaní je nejasné v takom rozsahu, že predstavuje porušenie zásady podľa ktorej sú správne orgány viazané vlastným rozhodnutím.

____________